Voor de Businessloop Amersfoort worden voor inschrijving via de link naar inschrijven.nl op de website www.businessloop.nl, persoonsgegevens opgeslagen, er worden foto’s gemaakt tijdens het evenement en uitslagen getoond op de website www.businessloop.nl. De onderstaande algemene voorwaarden / privacy statement is van toepassing bij deelname aan de Businessloop Amersfoort. Hiervoor wordt bij inschrijving, per persoon (individuele inschrijvers) of via een contactpersoon (bij inschrijving bedrijfsteam(s)) toestemming verleend.

Persoonsgegevens worden beheerd in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. AANSPRAKELIJKHEID

  • Deelname aan de Businessloop Amersfoort geschiedt voor eigen risico. Stichting Businessloop Amersfoort is als organisator niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die een deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname.
  • De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist. Stichting Businessloop Amersfoort adviseert de deelnemer nadrukkelijk zich via training voor te bereiden op de hardloopwedstrijd waaraan de deelnemer deelneemt.
  • De deelnemer vrijwaart de organisatie van de Businessloop Amersfoort voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
  • Deelname aan de Businessloop Amersfoort houdt aanvaarding in van de risico’s met betrekking tot blootstelling aan COVID-19. De organisatie is niet aansprakelijk in geval van het oplopen van besmetting door COVID-19 naar aanleiding van deelname aan of aanwezigheid op de Businessloop Amersfoort.
  • De deelnemer verklaart bij inschrijven geen COVID-19 gerelateerde klachten te hebben en onthoudt zich van deelname indien de deelnemer COVID-19 gerelateerde klachten heeft op de dag van het evenement.

2. VERZAMELING, VERWERKING EN GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt om ingeschreven personen via digitale nieuwsbrieven, uitnodigingen en mails te informeren over de Businessloop Amersfoort en voor de organisatie van het evenement.

Vervolg VERZAMELING, VERWERKING EN GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS 

Gegevens die worden verwerkt zijn tenminste NAW en zo nodig, andere persoonsgegevens en mogelijk aanvullende gegevens die noodzakelijk zijn voor de organisatie en facturatie rondom de Businessloop Amersfoort. Deze gegevens worden uitsluitend gedeeld met de betrokkenen rondom de organisatie van de Businessloop (zoals onder andere het communicatiebedrijf voor promotie en communicatie, de hardlooporganisatie voor de organisatie van de wedstrijd en het bestuur van Stichting Businessloop Amersfoort voor de organisatie en ten aanzien van de facturatie). Stichting Businessloop Amersfoort of één van haar betrokken partners kan tot haar beschikking staande persoonsgegevens uit de database gebruiken door, per post of via e-mail, berichten te sturen of personen te contacteren om hen te informeren over de Businessloop Amersfoort en organisatie van het evenement, waarvoor de deelnemer toestemming heeft verleend. Personen kunnen zich altijd uitschrijven (“unsubscribe”) voor het ontvangen van berichten/nieuwsbrieven of aangeven geen contact te willen onderhouden.

Uitslagen (met naam van de deelnemer, tijd en bedrijf waarvoor hij/zij gelopen heeft) van de hardloopwedstrijd worden na afloop gedeeld via www.businessloop.nl en worden mogelijk gebruikt ter promotie van de volgende edities van de Businessloop Amersfoort.

3. PORTRETRECHT

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming voor openbaarmaking (via www.businessloopamersfoort.nl en de (social) media kanalen (mede ter promotie van volgende edities)) van tijdens of rond de Businessloop Amersfoort gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is. Mocht de deelnemer een foto van zichzelf op één van deze kanalen zien, die de deelnemer graag verwijderd wil hebben, dan stuurt de deelnemer een mail naar info@businessloop.nl met een duidelijke omschrijving en het verzoek.

4. BEWAARTERMIJN VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Stichting Businessloop Amersfoort (of partners die persoonsgegevens voor hen beheren) gaat zorgvuldig met gegevens om en bewaart deze gegevens goed en veilig, tot er een verzoek komt om de gegevens te wissen. Om te kunnen controleren of een persoon op een eerder moment niet reeds een verzoek tot verwijdering heeft ingediend, wordt bij verwijdering op verzoek, het email-adres in een apart bestand bewaard. Bij voorkomende gelegenheden wordt daarmee gecontroleerd of de betrokkene niet onbedoeld in een verwerking wordt meegenomen. Dat bestand wordt uitsluitend geraadpleegd voor dat doel.

5. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Stichting Businessloop Amersfoort (of partners die persoonsgegevens voor hen beheren) draagt goede zorg voor de gegevens onder hun beheer en hebben geheimhouding van vertrouwelijke informatie die wordt toevertrouwd.

Stichting Businessloop Amersfoort (of partners die persoonsgegevens voor hen beheren) zal de gegevens die zij verwerkt zo goed mogelijk beschermen tegen gegevenslek (inbreuk).

Bij het constateren van een gegevenslek (inbreuk) zullen de getroffen personen worden geïnformeerd en zal er melding gemaakt worden bij de daarvoor bestemde instanties.

6. RECHT OP INZAGE

Deelnemers waarvan gegevens worden verwerkt, hebben recht op inzage van de gegevens die bij inschrijving zijn verwerkt. Dit verzoek kan per mail worden gestuurd naar info@businessloop.nl o.v.v. Businessloop, het verzoek, achternaam én e-mailadres van de deelnemer.

7. RECHT OP AANPASSING OF VERWIJDERING

Indien van de deelnemer de gegevens onjuist of veranderd zijn, zal Stichting Businessloop Amersfoort deze, op verzoek, corrigeren. Indien een deelnemer aangeeft te willen worden gewist, zal dat door Stichting Businessloop Amersfoort uit alle bestanden worden gedaan. De deelnemer worden daarvan op de hoogte gesteld. Verzoek tot wijziging of wissen kan per mail worden gestuurd naar info@businessloop.nl o.v.v. Businessloop, het verzoek, achternaam én e-mailadres van de deelnemer.

8. INTREKKING VAN TOESTEMMING, RECHT OP BEZWAAR, BEPERKING EN OVERDRACHT

Deelnemers kunnen bezwaar aantekenen tegen verwerking van zijn/haar gegevens. Deelnemers hebben recht op beperking van de verwerking en op overdracht van zijn/haar door ons opgeslagen gegevens aan een gelieerde partij of verwerker.

9. WIJZIGINGSCLAUSULE

Stichting Businessloop Amersfoort behoudt zich het recht voor om het huidige privacy-statement te wijzigen, mits binnen de regels van de AVG.